کامپیوتر ، دانلود کتاب زبان اصلی

دست نوشته ، دانلود کتاب ، علمی ، فیزیک ، ریاضی ، کامپیوتر ، موسیقی بی کلام

 برای خرید کلیک کنید

 

 Volume in drive H is Arcsinos TB
 Volume Serial Number is 50F1-6C35

 Directory of H:\EBook\Physics Complete

[.]
[..]
[All around]
[Astrophysics]
[Benjamin Crowell]
[ElectroMagnetism]
[Experimental Physics]
[Feynman Lectures on Physics]
[Fluid Mechanics]
[Fun]
[Geophysics]
[Mechanics]
[Modern Physics]
[Optics]
PhysicsEbookList.txt
readme.nfo
[State of Matter]
[Statistical physics]
[Thermodynamics]
Torrent downloaded from Demonoid.com.txt
[Wave Motion]

               3 File(s)         29,677 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\All around

[.]
[..]
A College Text-Book Of Physics - Kimball.pdf
A Guide to Physics Problems Part 1 - Mechanics, Relativity, and Electrodynamics - Cahn S., Nadgorny B..pdf
A Guide to Physics Problems. Part 2. Thermodynamics, Statistical Physics, and Quantum Mechanics -S.Cahn, B.Nadgorny.pdf
Applications of Classical Physics -  Blandford R.D., Thorne K.S..djvu
CRC Press - Dictionary of Pure and Applied Physics - D. Basu.djvu
Essential Physics 1 - F. Firk.pdf
How To Solve Physics Problems - R. Oman, D. Oman.djvu
Motion Mountain - The Adventure of Physics - C. Schiller.pdf
Physics 2000 and Calculus 2000 - huggins.pdf
Physics Demystified - S. Gibilisco.pdf
Physics for Scientists and Engineers 6th ed. (College Text) -  Serway and Jewett.pdf
Physics Formulary - J. Wevers.pdf
Principles of Modern Physics - N. Ashby, S. Miller.pdf
Schaum's Easy Outlines - College Physics Crash Course - F. Bueche, E. Hecht.pdf
Schaum's Outline of Applied Physics - Arthur Beiser.pdf
Science of Everyday Things Vol. 2 - Physics - N. Schlager.pdf
Study Materials for MIT Course [8.02T] - Electricity and Magnetism [FANTASTIC MTLS].pdf
              17 File(s)    316,172,212 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Astrophysics

[.]                    [Celestial Mechanics]  [Stellar Astrophysics]
[..]                   [Cosmology]           
[Astronomy]            [General Astrophysics]
[Black Hole]           [Radio Astronomy]     
               0 File(s)              0 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Astrophysics\Astronomy

[.]
[..]
Astronomy - Principles and Practice 4th ed. - A. Roy, D. Clarke.pdf
High-Energy Neutrino Astronomy - F. Halzen.pdf
Idiots Guide to Astronomy 2nd ed. - C. dePree, A. Axelrod.pdf
Minding the Heavens - The Story of Our Discovery of the Milky Way - L. belkora.pdf
Philip's Atlas of the Universe, revised edition.pdf
Phillip's Astronomy Encyclopedia, revised.pdf
TextBook on Spherical Astronomy 6th ed. - W. Smart, R. Greene.pdf
               7 File(s)    148,606,384 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Astrophysics\Black Hole

[.]
[..]
An Introduction To Black Holes Information And The String Theory - Susskind, Lindesay.pdf
Black Holes - Don Nardo.pdf
The Galactic Black Hole Lectures on General Relativity and Astrophysics - Falcke, hehl.pdf
               3 File(s)     20,165,714 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Astrophysics\Celestial Mechanics

[.]
[..]
The Foundations of Celestial Mechanics - G. W. Collins.pdf

               1 File(s)      1,669,355 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Astrophysics\Cosmology

[.]
[..]
An Introduction to cosmology, 3rd Ed - Roos.pdf
An Introduction to Mathematical Cosmology 2nd ed. - J. Islam.pdf
An Introduction To Modern Cosmology 2d ed - Liddle.pdf
An Introduction to the Science of Cosmology - D. Raine, E. Thomas.pdf
Astrophysics & Cosmology - J. Garcia Bellido.pdf
Cosmological Inflation and Large-Scale Structure - A. Liddle, D. Lyth.djvu
Cosmology. The origin and evolution of cosmic structure - Coles P., Lucchin F..pdf
General Relativity and Cosmology for Undergraduates - J. Norbury.pdf
Modern cosmology - S. Bonometto.pdf
Neutrinos in Cosmology - A. Dolgov.pdf
Origins - The Quest for our Cosmic Roots - T Yulsman.djvu
Particle Astrophysics- D.Perkins.pdf
Particle Physics and Inflationary Cosmology - Linde.pdf
Principles of cosmology and gravitation - Berry M..djvu
Quantum Cosmology And Baby Universes - Weinberg, Piran.djvu
Relativity, Space-Time And Cosmology - Wudka.pdf
Relativity, thermodynamics, and cosmology - Tolman R.C..djvu
The First Three Minutes - a modern view of the origin of the universe - S. Weinberg.pdf
The Origin and Evolution of the Solar System - Woolfson.pdf
The Physics Of The Early Universe - Papantonopoulos.pdf
Weak Gravitational Lensing - M. Bartelmann, P. Schneider.pdf
              21 File(s)    138,521,059 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Astrophysics\General Astrophysics

[.]
[..]
Handbook Of Space Astronomy And Astrophysics 2d ed- Zombeck.pdf
Introduction to Space Physics - M. Kivelson, C. Russell.djvu
Planetary Science - The science of planets around stars - G. Cole, M. Woolfson.djvu
Turbulence and magnetic fields in astrophysics - Falgarone, Passot.djvu
               4 File(s)     38,256,038 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Astrophysics\Radio Astronomy

[.]
[..]
Basics of Radio Astronomy for the Goldstone-Apple Valley Radio Telescope.pdf

               1 File(s)      1,194,089 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Astrophysics\Stellar Astrophysics

[.]
[..]
The Fundamentals Of Stellar Astrophysics - Collins G. W..pdf
The Virial Theorem in Stellar Astrophysics - G. W. Collins.pdf

               2 File(s)     11,045,020 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Benjamin Crowell

[.]                                    Newtonian Physics.pdf
[..]                                   Optics.pdf
Conceptual Physics.pdf                 Simple Nature.pdf
Conservation Laws.pdf                  The Modern Revolution in Physics.pdf
Discover Physics.pdf                   Vibrations and Waves.pdf
Electricity and Magnetism.pdf         
               9 File(s)    106,386,356 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\ElectroMagnetism

[.]
[..]
A treatise on electricity and magnetism, Vol I, J C Maxwell.pdf
A treatise on electricity and magnetism, Vol II, J C Maxwell.pdf
Classical Electromagnetism - Fitzpatrick.pdf
Electro-Optics Handbook 2e - Waynant, Ediger.pdf
[Electrodynamics]
Electromagnetic Fields And Waves - lorrain and corson.pdf
Electromagnetics - E. Rothwell, M. Cloud.pdf
Fiber Bragg Gratings - R. Kashyap.pdf
Introductory Electromagnetics - H. Nef.pdf
Introductory Electromagnetics - Z. Popovic, B. Popovic.pdf
Magnetism Molecules to Materials IV - Joel S. Miller , Marc Drillon.pdf
Physics of Magnetism and Magnetic Materials - K. Buschow, F. de Boer.pdf
Scattering of Electromagnetic Waves - Theories and Applications , Tsang , ding , kong.pdf
Semiconductor Nanostructures for Optoelectronic Applications - Artech.pdf
Teach Yourself Electricity And Electronics 3Rd - Gibilisco.pdf
The Art of Electronics - Horowitz & Hill.pdf
The finite difference time domain method for electromagnetism  - Kunz K.S., Luebbers R.J..pdf
              16 File(s)    267,275,323 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\ElectroMagnetism\Electrodynamics

[.]
[..]
Classical Electrodynamics - W. Greiner.djvu
Classical Electrodynamics 3rd ed. - J.D. Jackson.djv
Classical Electrodynamics by J.D. Jacksom (Answers to sel. problems).pdf
Classical Electrodynamics for Undergraduates - H. Norbury.pdf
Companion to J.D. Jackson's Classical Electrodynamics 3rd ed. - R. Magyar.pdf
Computational Electrodynamics The Finite-Difference Time-Domain Method 2d ed- A. Taflove..djvu
Electrodynamics and classical theory of fields and particles  - Barut A.O..djvu
Electrodynamics of Continuous Media 2nd ed. - L. Landau, E. Lifshitz.djvu
Electrodynamics of solids Microwave superconductivity - Zhou.djvu
Electromagnetic Field Theory - Bo Thide.pdf
              10 File(s)     45,668,062 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Experimental Physics

[.]
[..]
[Antenna Theory]
Experimental Techniques in Low Temperature Physics - White , Meeson.pdf
[Nanotechnology]

               1 File(s)      3,690,949 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Experimental Physics\Antenna Theory

[.]
[..]
Antenna Theory and Design - Stutzman , thiele.pdf
Conformal Array Antenna Theory and Design - Josefsson, Persson.pdf
Electromagnetic Waves & Antennas ? S. J. Orfanidis.pdf
Microwave Antenna Theory And Design - silver.pdf

               4 File(s)    111,077,554 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Experimental Physics\Nanotechnology

[.]
[..]
Nanophysics and Nanotechnology - E. Wolf.djvu
Springer Handbook of NanoTechnology - B. Bhushan.pdf

               2 File(s)     83,992,704 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Feynman Lectures on Physics

[.]
[..]
Feynman Lectures on Physics  Volumes 1,2,3 - Feynman, Leighton and Sands.pdf

               1 File(s)     87,275,502 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Fluid Mechanics

[.]
[..]
A Course in Fluid Mechanics with Vector Field Theory - D. Prieve.pdf
A Mathematical Introduction to Fluid Mechanics, 3rd ed. - J. Chorin, J. Marsden.djvu
Computational Fluid Mechanics And Heat Transfer - Anderson.pdf
[Fluid dynamics]
Fluid Mechanics - L D Landau, E M Lifschitz.pdf
Fluid Mechanics - Problem Solver - WILLIAMS.pdf
Fluid Mechanics 2nd ed. - P. Kundu, I. Cohen.pdf
Fluid Mechanics 4th ed - F. White.pdf
Fluid mechanics and the environment dynamical approaches - Lumley J.L..djvu
Foundations of Fluid Mechanics - G. Gallavotti.pdf
Fundamentals Of The Finite Element Method For Heat And Fluid Flow - Lewis, Nithiarasu,Seetharamu.pdf
Intermediate Fluid Mechanics [ME563 Course Notes].pdf
Introduction fo Fluid Mechanics - Y. Nakayama.pdf
Introduction to Hydrodynamic Stability - Drazin.djvu
Low-Gravity Fluid Mechanics - Myshkis A.D.djvu
Mathematical Theory Of Viscous Incompressible Flow - Ladyzhenskaya.djvu
Perturbation Methods In Fluid Mechanics - Van Dyke.pdf
Practical Fluid Mechanics For Engineering Applications - Bloomer.pdf
Prandtl's Essentials of Fluid Mechanics - Herbert Oertel.pdf
Vectors, Tensors, And The Basic Equations Of Fluid Mechanics -  Aris R.djvu
Viscous Fluid Flow - Papanastasiou,Georgiou.pdf
              20 File(s)    291,962,172 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Fluid Mechanics\Fluid dynamics

[.]
[..]
An introduction to fluid dynamics - G.K. Batchelor.djvu
Computational Fluid Dynamics - T. Chung.djvu
Computational Methods for Fluid Dynamics, 3rd ed. - J. Ferziger, M.  Peric.djvu
Dynamics of polymeric liquids, vol 1 Fluid mechanics - Bird R.B., Armstrong R.C., Hassager O..djvu
Fluid Dynamics for Physicists - Faber, T.E..djvu
Fundamentals Of Computational Fluid Dynamics - Lomax, Pulliam.pdf
Fundamentals of Gas Dynamics, 2e - R. Zucker, O. Biblarz.pdf
Gas Dynamics - Becker.pdf
The finite element method. Fluid dynamics - Zienkiewicz O.C., Taylor R.L..pdf
The Properties of Gases and Liquids, Fifth Edition - Poling, Prausnitz, O?Connell.pdf
              10 File(s)     65,652,446 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Fun

[.]
[..]
Black Holes Wormholes and Time Machines - Jim Al-Khalili.pdf
Great Physicists - From Galileo to Hawking - W. Cropper.pdf
Mad About Modern Physics - F. Potter, C. Jargodzki.pdf
Mathematical Principles of Natural Philosophy I The Motion of Bodies - I. Newton.pdf
The Fabric of the Cosmos - B. Greene.pdf
The Tao of Physics - F. Capra.pdf
               6 File(s)     67,020,156 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Geophysics

[.]
[..]
AGU Ref Shelf 1 - Global Earth Physics A Handbook of Physical Constants  - T. Ahrens.pdf
AGU Ref Shelf 2 - Mineral Physics and Crystallography  - T. Ahrens.pdf
AGU Ref Shelf 3 - Rock Physics and Phase Relations  - T. Ahrens.pdf
Dictionary of geophysics, astrophysics, and astronomy - Dipak Basu.pdf
Field Geophysics - John Milsom.pdf
Image Estimation by Example - Geophysical Sounding - J. Claerbout.pdf
Mineral Physics And Crystallography, Handbook Of Physical Constants - Ahrens.djvu
Theory of the Earth - D. Anderson.pdf
               8 File(s)    128,812,682 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Mechanics

[.]
[..]
Analytical mechanics - Hand, Finch.pdf
Chaos Theory Tamed - Garnett P. Williams.pdf
Classical and quantum mechanics of the damped harmonic oscillator - Dekker H..djvu
Classical Dynamics of Particles and Systems - Marion, Thornton.pdf
Classical Mechanics - Point Particles And Relativity - W. Greiner.djvu
Classical Mechanics - Systems of Particles and Hamiltonian Dynamics - W. Greiner.djv
Classical Mechanics - Tatum.djvu
[Elasticity]
Elementary Mechanics and Thermodynamics - J. Norbury.pdf
Elementary Mechanics and Thermodynamics SOLUTIONS MANUAL - J. Norbury.pdf
Gravitation - an Introduction to Current Research - L. Witten.djvu
Gravitation and Gauge Symmetries - M. Blagojevic.djvu
Hamiltonian Dynamics - Theory and Applications - Cachan, paris.pdf
Intro to Statics and Dynamics - A. Ruina, R. Pratap.pdf
Introduction to Classical Mechanics, 2nd ed. - Atam P. Arya.djvu
Introduction to Continuum Mechanics 3rd ed. - W. Lai, D. Rubin, E. Krempl.pdf
Introduction to Lagrangian and Hamiltonian Mechanics - BRIZARD, A. J..pdf
Introduction to Mechanics and Symmetry- J. Marsden, T. Ratiu.pdf
Lagrangian and Hamiltonian Mechanics - M. G. Calkin.pdf
Lagrangian Mechanics, Dynamics & Control-Andrew - D. Lewis.pdf
Mechanics 3rd ed. - L. Landau, E. Lifshitz.djvu
Nonlinear Continuum Mechanics For Finite Element Analysis - Bonet, Wood.pdf
[Statistical Mechanics]
Structure And Interpretation Of Classical Mechanics - G. Sussman, J. Wisdom.djv
              22 File(s)    225,967,492 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Mechanics\Elasticity

[.]
[..]
An Introduction to Differential Geometry with Applications to Elasticity - Ciarlet.pdf
Continuum Mechanics and Elements of Elasticity Structural Mechanics - Victor E.Saouma.pdf
Elasticity  Theory, applications, and numerics - M.Sadd.pdf
Theory of Elasticity - TIMOSHENKO.pdf
               4 File(s)     28,594,940 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Mechanics\Statistical Mechanics

[.]
[..]
Elementary principles of statistical mechanics - Gibbs, J.W..djvu
Equilibrium and Nonequilibrium Statistical Mechanics - Balescu.djvu
Foundations of statistical mechanics - Penrose O..djvu
Fundamentals of statistical mechanics - Bloch F..djvu
Introduction to Chaos in Nonequilibrium Statistical Mechanics - Dorfman J.R..djvu
Introduction to Modern Statistical Mechanics - D. Chandler.djvu
Nonequilibrium statistical mechanics - Kubo R., Toda M., Hashitsume N..djv
STATISTICAL MECHANICS - Gallavotti.pdf
Statistical Mechanics - Pathria, R K -.djvu
Statistical Mechanics 2nd Ed. - K. Huang.djvu
Statistical Mechanics Fundamentals And Model Solutions - Dorlas.djvu
Statistical mechanics of nonequilibrium liquids - Evans.djvu
Thermodynamics and statistical mechanics - Greiner, Neise, Stoecker.djvu
              13 File(s)     44,390,015 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Modern Physics

[.]                         [Quantum Field Theory]
[..]                        [Quantum gravity]
[Computational Physics]     [Quantum Mechanics]
[General Relativity Theory] [Quantum Optics]
[Lasers]                    [Quantum theory]
[Mathematical Physics]      [spectroscopy]
[Others]                    [String Theory]
[Particle Physics]          [theoretical Physics]
[Quantum electrodynamics]  
               0 File(s)              0 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Modern Physics\Computational Physics

[.]
[..]
Computational Fluid Dynamics - Principles and Applications - J. Blazek.pdf
Computational Physics - M. Jensen.pdf
Computer Algebra Recipes for Mathematical Physics - Enns.pdf
Fundamentals of Computational Fluid Dynamics - H. Lomax, T. Pulliam, D. Zingg.pdf
               4 File(s)     23,152,882 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Modern Physics\General Relativity Theory

[.]
[..]
ABC Of Relativity 4th. revised ed. - B. Russell.pdf
Advanced General Relativity - J. Stewart.djvu
General Relativity - R. Wald.pdf
General relativity and relativistic astrophysics - Straumann N..djvu
General Theory Of Relativity - Dirac, P A M.djvu
Gravitation - Misner, Thorne, Wheeler.djvu
Gravitation and cosmology principles and applications of the general theory of relativity - Weinberg S..pdf
Intro to Differential Geometry and General Relativity - S. Waner.pdf
Introduction To General Relativity - G. T.Hooft.pdf
Introduction to Tensor Calculus for General relativity - MIT.pdf
Lecture Notes on General Relativity - S. Carroll.pdf
Semi-Riemannian Geometry and General Relativity - S. Sternberg.pdf
The Special and General Theory of Relativity - A. Einstein.pdf
              13 File(s)    103,137,754 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Modern Physics\Lasers

[.]
[..]
Fundamentals of Light Sources and Lasers - Mark Csele.pdf
HandBook of Lasers - webber.pdf
LASER LIGHT DYNAMICS vol 2 - HAKEN.pdf
Principles of Lasers and Optics - W. Chang.pdf
Quantum well lasers - Zory P.S..djvu
Semiconductor-Laser Fundamentals - Chow W W , Koch S W.pdf
Solid-State Lasers - A Graduate Text -  W.Koechner, M.Bass.pdf
Tunable Lasers Handbook - F. Duarte.pdf

               8 File(s)     66,153,713 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Modern Physics\Mathematical Physics

[.]
[..]
A Course in Modern Mathematical Physics - Groups, Hilbert Spaces and Diff. Geom. - P. Szekeres.djvu
A Guided Tour of Mathematical Physics - Roel Snieder.pdf
Applied Mathematical Methods in Theoretical Physics - Masujima M..pdf
Bayes, Boltzmann and Bohm - Probabilities in Physics - J. Bricmont.djvu
Calculus Of Variations With Applications To Physics & Engineering - R. Weinstock.djv
Chaos - Classical and Quantum - P. Civitanovic.pdf
Chaos and Structures in Geophysics and Astrophysics - Provenzale & Balmforth.pdf
Determinants and their applications in mathematical physics - Vein R., Dale P..pdf
Differential Geometry - Analysis and Physics - J. Lee.pdf
Entropy and partial differential equations - Evans L.C..pdf
Equations of Mathematical Physics - Bitsadze A.V..djvu
From calculus to chaos - Acheson.djvu
Fundamental Numerical Methods and Data Analysis - G. Collins.pdf
Geometric Algebra and its Application to Mathematical Physics - C. Doran.pdf
Geometry, Topology and Physics - M.Nakahara.pdf
HIGH-ORDER ACCURATE METHODS FOR MAXWELL EQUATIONS - Kashdan.pdf
Homological Methods in Equations of Mathematical Physics-J.Krasil'schchik.pdf
Iintroduction to Groups, Invariants and Particles - F. Kirk.pdf
Math methods in physics and engineering with Mathematica - F. Cap.djvu
Mathematical Methods for Physicists - a Concise Introduction - T. Chow.pdf
Mathematical methods for physics and engineering - Riley, Hobson.pdf
Mathematical Methods of Classical Mechanics, 2nd ed.  - V.I. Arnold.djvu
Mathematical Models in Isotope Hydrogeology - Iaea.pdf
Mathematical Tools for Physics - J. Nearing.pdf
Mathematical topics between classical and quantum mechanics - Landsman N.P..djvu
Methods for Solving Inverse Problems in Mathematical Physics - Prilepko, Orlovskiy.pdf
Methods of Modern Mathematical Physics Vol 1 - Functional Analysis 2nd. ed. - M. Reed.djvu
Methods of Modern Mathematical Physics Vol 2 - Fourier Analysis, Self Adjointness - 2nd ed., - M. Reed.djvu
Methods of Modern Mathematical Physics Vol 3 - Scattering Theory - M. Reed.djvu
Methods of Modern Mathematical Physics Vol 4 - Analysis of Operators - M. Reed.djvu
Modern Differential Geometry for Physicists 2nd ed., - C. Isham.pdf
Nonlinear Physics with Mathematica for Scientists and Engineers - R. Ennis, G. McGuire.pdf
Numerical Quantum Dynamics - W. Schweizer.djvu
Path integrals and their applications in quantum, statistical, and solid state physics - Papadopoulos , J. T. Devreese.djvu
Path Integrals in Physics Volume 1 Stochastic Process & Quantum Mechanics - M. Chaichian, A. Demichev.pdf
Path integrals in physics, vol.2. QFT, statistical physics and modern applications - Chaichian M., Demichev A..pdf
Probability Statistical Opticts and Data Testing - Verlag.pdf
Quantum Geometry - A Statistical Field Theory Approach - Ambje, Durhuus B., Jonsson T.djvu
Singularities of solutions to equations of mathematical physics - Mazija, Kozlov..pdf
Spacetime Calculus - with applications - D. Hestenes.djv
String Theory And Noncommutative Geometry - Nathan Seiberg And Edward Witten.pdf
Supersymmetric methods in quantum and statistical physics - Junker G..djvu
The Mathematical Beauty of Physics - World Scientific -.pdf
Topics in Mathematical Physics - Victor Palamodov.pdf
Topology & Geometry in Physics - Steffen.pdf
Topology and Geometry for Physicists - C. Nash, S. Sen.djv
Twistor Geometry, Supersymmetric Field Theories in Supertring Theory - C. Samann.pdf
              47 File(s)    386,147,154 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Modern Physics\Others

[.]
[..]
High-field electrodynamics - Hartemann.djvu
Quantum Magnetism - Richter, Bishop.pdf

               2 File(s)     12,728,033 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Modern Physics\Particle Physics

[.]
[..]
Advanced Course in Modern Nuclear Physics - J. Arias, M. Lozano.djv
Advances in Nuclear Physics v. 23 - Negele J.W., Vogt E..pdf
An Introduction to nuclear physics - Greenwood, Cottingham.pdf
Angular Momentum Techniques in Quantum Mechanics - Devanathan V..djvu
Building Blocks of Matter A Supplement to the Macmillan Encyclopedia of Physics - John S. Rigden.pdf
Charged Particle Beams - S. Humphries.pdf
Fundamentals in Nuclear Physics - From Nuclear Structure to Cosmology - Basdevant, Rich, Spiro.pdf
Handbook of Particle Physics - J. Sundaresan.djvu
Introduction to Elementary Particles - D. Griffiths.djvu
Kinematical Theory of Spinning Particles - Classical and Quantum - M. Rivas.pdf
Particles and Quantum Fields - H. Klienert.djvu
Physics of Particles Matter and the Universe - Blin-Stoyle.pdf
Principles of Charged Particle Acceleration - S. Humphries.pdf
Problems And Solutions On Atomic, Nuclear, And Particle Physics - Kuo Lim.pdf
Quarks and Leptons An Introductory Course in Modern Particle Physics - F.Halzem,A.Martin.pdf
Study Materials for MIT Course [22.101] - Applied Nuclear Physics.pdf
Superspace - 1001 lessons in Supersymmetry - S. Gates, et al.pdf
Supersymmetry and Cosmology - J. Feng.pdf
The Nuclear Physics and Reactor Theory Handbook.pdf
The Universe in a Helium Droplet - G. Volovik.djv
              20 File(s)    164,709,836 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Modern Physics\Quantum electrodynamics

[.]
[..]
Introduction to Quantum Electrodynamics - C. Cohen-Tannoudji.djvu
QED,The Strange Theory of Light and Matter - R. Feynman.djv
Quantum Electrodynamics - 3rd ed., - W. Greiner, J. Reinhardt.djvu

               3 File(s)      9,818,107 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Modern Physics\Quantum Field Theory

[.]
[..]
An Introduction to Quantum Field Theory  - Peskin and Schroeder.pdf
Concepts in Theoretical Physics - B. Simons.djvu
Conformal Field Theory - P. DiFrancesco, P. Mathieu, D. Senechal.djvu
Field Quantization - W. Greiner, J. Reinhardt.djvu
Fields - W. Siegel.pdf
Gauge theories in particle physics, 3rd. ed.  vol 1From Relativistic Quantum Mechanics to Qed  - I. Aitichison.djvu
Introduction to Algebraic and Constructive Quantum Field Theory - Baez, Segal, Zhou.djvu
Introduction To Quantum Field Theory In Condensed Matter Physics - Flensberg,Bruus.pdf
Introduction to Relativistic Quantum Field Theory - H. vanHees.pdf
New Developments in Quantum Field Theory - P. Damagaard, J. Jurkiewicz.pdf
Nonperturbative Quantum Field Theory and the Structure of Matter - T. Borne, G. Lochak, H. Stumpf.djvu
QFT and Topology - Schwarz.pdf
Quantum Chromodynamics 2nd ed - W. Greiner, S. Schramm, E. Stein.djv
Quantum Field Theoretical Methods in Statistical Physics 2nd ed.  - Abrikosov, Gorkov, Dzyaloshinskii.djvu
Quantum Field Theory - J. Norbury.pdf
Quantum Field Theory - L. Brown.djvu
Quantum Field Theory - R. Clarkson, D. McKeon.pdf
Quantum Field Theory in a Nutshell - A. Zee.djvu
Quantum Field Theory in Curved Spacetime - B. DeWitt.djvu
Quantum Field Theory Proceedings of the RingbergWorkshop - Breitenlohner , Maison.pdf
The Dirac Equation - B. Thaller.djvu
The quantum field theory of electric and magnetic charge - Blagojevic, Sejanovic..djvu
The Quantum Theory of Fields  vol 3  Supersymmetry - S. Weinberg.djvu
The Quantum Theory Of Fields Vol 1 Foundations - S. Weinberg.djvu
The Quantum Theory of Fields Vol 2 - Modern applications - S. Weinberg.djvu
              25 File(s)    110,257,974 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Modern Physics\Quantum gravity

[.]
[..]
Gauge Fields, Knots and Gravity - J. Baez, J. Muniain.djvu
Gravitation And Gauge Fields Supergravity String Theory - Milutin Blagojevic.djvu
Loops,Kknots, Gauge Theories and Quantum Gravity - R. Gambini, J. Pullin.djvu
Quantum Gravity - C. Rovelli.pdf
Quantum Gravity, Generalized Theory of Gravitation, and Superstring Theory-based Unification - Mintz,Perlmutter.pdf
Towards Quantum Gravity - Kowalski-Glikman.pdf
               6 File(s)     16,756,729 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Modern Physics\Quantum Mechanics

[.]
[..]
an elementary approach to the quantum theory of scattering by a potential.djvu
Bibliographic Guide to Foundations of Quantum Mechanics - A. Cabello.pdf
Canonical Structures in potential Theory - S.S. Vinogradov, P. D. Smith, E.D. Vinogradova.pdf
Cavity quantum electrodynamics the strange theory of light in a box - Dutra S..djvu
Classical and Quantum Mechanics of the Damped Harmonic Oscillator - Dekker.pdf
Course of Theoretical Physics - Vol 3 Quantum Mechanics - nonrelativistic theory 3rd ed.- L. Landau, E. Lifshitz.djvu
Fundamentals of Quantum Mechanics for Solid State Electronics, Optics - C. Tang.pdf
Introduction to Optical Waveguide Analysis Solving Maxwell's Equation and the Schrdinger Equation - Kenji Kawano, Tsutomu K.pdf
Introduction to Quantum Mechanics - A. Phillips.djvu
Introduction to Quantum Mechanics - D. Griffiths.djvu
Irreversibilities in Quantum Mechanics - B. Fain.djvu
Lecture Notes on C-algebras and Quantum Mechanics  [jnl article] - N. Lamdsman.pdf
Localising Relational Degrees of Freedom in Quantum Mechanics [thesis] - H. cable.pdf
Mathematical Methods in Quantum Mechanics - G. Teschl.pdf
Matrix Quantum Mechanics and 2-D String Theory [thesis] - S. Alexandrov.pdf
Modern Quantum Mechanics and solutions for the exercices - J. Sakurai.pdf
Molecular Quantum Mechanics 4th ed - P Atkins, R. Friedman.djvu
Notes on Quantum Mechanics - K. Schulten.pdf
Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics Vol 1 - 2ed - Bratelli.djv
Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics Vol 2 - 2ed - Bratelli.djv
Principles of Quantum Mechanics 2nd ed. - R. Shankar.pdf
Quantum Information Theory and the Foundations of Quantum Mechanics [thesis] - C. Timpson.pdf
Quantum Mechanics - A Conceptual Approach - H. Hameka.pdf
Quantum Mechanics - A Modern Development - L. Ballentine.pdf
Quantum Mechanics - an Introduction, 4th ed. - W. Greiner.djvu
Quantum Mechanics - Concepts and Applications - T. Biswas.pdf
Quantum Mechanics - J. Norbury.pdf
Quantum Mechanics - L. Schiff.djvu
Quantum Mechanics - Modern Mevelopment 4ed - A. Rae.pdf
Quantum Mechanics - Symmetries 2nd ed. - W. Greiner, B. Muller.pdf
Quantum Mechanics - Vol 2 - Cohen-Tannoudji.pdf
Quantum Mechanics And Path Integrals - R. Feynman, A. Hibbs.djvu
Quantum Mechanics in Hilbert Space - E. Prugovecki.djvu
Quantum statistical mechanics - Kadanoff, L.P., Baym, G..djvu
Quantum theory of scattering processes - Farina J.E.G..djvu
Relativistic Quantum Mechanics. Wave Equations, 3rd ed. - W. Greiner.pdf
Scattering Theory The Quantum Theory of Nonrelativistic Collisions - John R. Taylor.pdf
Schaum's Outline of theory and problems of Quantum Mechanics - Peleg, Pinni and Zaarur.djvu
Solutions to Problems in Sakurai's Quantum Mechanics - P. Saltsidis, B. Brinne.pdf
Solutions to Sakurai's Probls. in Quantum Mechanics - B. Brinne.pdf
Some Novel Thought Experiments - Foundations of Quantum Mechanics [thesis] - O. Akhavan.pdf
Speakable And Unspeakable In Quantum Mechanics - J. Bell.djvu
Supersymmetry in Quantum and Classical Mechanics - B.K.Bagchi.pdf
The grand unified theory of quantum classical mechanics - Mills R.L..djvu
The Nonlinear Schroedinger Equations Self-Focusing and Wave Collapse - Catherine Sulem , Pierre-Louis Sulem.pdf
The Theory of Groups and Quantum Mechanics - H. Weyl.djvu
Topics in advanced quantum mechanics - C. Callan.djvu
Visual Quantum Mechanics - B. Thaller.djvu
              48 File(s)    429,593,407 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Modern Physics\Quantum Optics

[.]
[..]
Mathematical Methods of Quantum Optics - R.R. Puri.djvu
Mesoscopic quantum optics - Yamamoto Y., Imamoglu A..djvu
Quantum Optics - D. Walls, G. Milburn.djvu
Topics in Modern Quantum Optics - B. Skagerstam.pdf

               4 File(s)      9,118,064 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Modern Physics\Quantum theory

[.]
[..]
Elements of Advanced Quantum Theory - J. Ziman.djvu
Introduction To Quantum Theory And Atomic Structure - P. A. Cox.pdf
Quantum Physics -  A Text for Graduate Students R. Newton.pdf
Quantum Physics - S. Gasiorowicz.pdf
Quantum Theory - Concepts & Methods - A. Peres.pdf

               5 File(s)     43,726,003 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Modern Physics\spectroscopy

[.]
[..]
Femtosecond Laser Spectroscopy - Peter Hannaford.pdf
Fourier Transforms In Spectroscopy - Kauppinen J.pdf
Handbook Of Spectroscopy - G. Gauglitz , T. Vo-Dinh.pdf
Impedance Spectroscopy, Theory Experiment and Applications - Macdonald.pdf
Ir And Raman Spectroscopy - Wartewig.pdf
The Raman Effect A Unified Treatment of the Theory of Raman Scattering by Molecules - Derek A. Long.pdf
               6 File(s)     57,359,635 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Modern Physics\String Theory

[.]
[..]
A First Course in String Theory - B.Zwiebach.pdf
Intro to String Theory - G. terHooft.pdf
Introduction to String Field Theory - W. Siegel.pdf
Introduction to Superstring Theory - E. Kiritsis.pdf
Large N Field Theories, String Theory and Gravity - O. Aharony, S.S. Gubser, J. Maldacena, H. Ooguri, Y. Oz.pdf
String Theory vol 1 - J. Polchinski.djvu
String Theory vol 2 - J. Polchinski.djvu
Strings Branes and Superstring Theory  - S. Forste.pdf
The Elegant Universe - Brian Green.pdf
The Mathematical Theory Of Cosmic Strings - M. Anderson.pdf
What Is String Theory - J. Polchinski.pdf
              11 File(s)     56,885,926 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Modern Physics\theoretical Physics

[.]
[..]
A New Kind Of Science - S. Wolfram.pdf
Aethro-kinematics - Steven Rado.pdf
Algebraic Singularities, Finite Graphs and D-Brane Theories - Y. He.pdf
Bayesian Logical Data Analysis for the Physical Sciences with Mathematica Support -  P. Gregory.pdf
Decoherence and entropy in complex systems - Elze H.-T..djvu
Electronic Structure and Magneto-Optical Properties of Solids - V. Antonov, B. Harmon, A. Yaresko.pdf
Elements For Physics - Quantities, Qualities and Intrinsic Theories - A. Tarantola.pdf
GRAVITY GAUGE THEORIES AND GEOMETRIC ALGEBRA - Chris Doran.pdf
Henri Poincare and Relativity Theory - LOGUNOV, A. A..pdf
Lectures in Theoretical Biophysics - Schulten.pdf
Optimization Algorithms In Physics - A. Hartmann, H. Rieger.pdf
Quantum Versus Chaos - questions from mesoscopy - K. Nakamura.pdf
The Road to Reality - A Complete Guide to the Laws of the Universe  - Penrose, Roger.pdf
The Third Branch of Physics, Eassys in Scientific Computing - Norbert Schaorghofer.pdf
Vorticity and incompressible flow - Majda, Bertozzi..pdf
              15 File(s)    187,036,018 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Optics

[.]
[..]
Geometrical Optics - Goodman.pdf
Handbook of Optics  second edition vol. 2 - Bass M.pdf
Handbook of optics second edition Vol 1 -  - Bass M.pdf
Handbook Of Optics Second Edition Vol.3  - Bass M.pdf
Introduction to Fourier Optics 2nd - J. Goodman.pdf
Modern Optics - Guenther R D.djvu
Optical Metrology 3rd ed - Kjell.pdf
Opticks - scan from original manuscript - I. Newton.pdf
Optics and optical instruments - Johnson.pdf
Optics Handbook Of Optical Materials - webber.pdf
Principles of applied optics - Banerjee P.P., Poon T.-C.djvu
Principles Of Nonlinear Optics - Y. R. Shen.pdf
Principles of Optics - M.Born, E. Wolf.pdf
Quantum Statistics in Optics and Solid-state Physics - Graham, Haake.pdf
Semiconductor Optics - Klingshirn.pdf
Statistical Optics - Goodman.pdf
The Visualization Handbook -Charles D. Hansen , Chris R. Johnson.pdf
Theoretical Optics, an introduction - H. Remer.pdf
Useful Optics - W. Welford.djvu

              19 File(s)    310,829,865 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\State of Matter

[.]
[..]
Bose-Einstein condensation in dilute gases - Pethick C.J., Smith H..pdf
Concepts of theoretical solid state physics - Altland, Simons.djvu
Electrodynamics Of Solids - Dressel, Gruner.pdf
Electronic and Optoelectronic Properties of Semiconductor Structures - singh.pdf
Elementary Condensed Matter Physics - Neto.pdf
Fundamentals Of Plasma Physics - Paul M. Bellan.pdf
[Gauge Fields in Condensed Matter Vol 1 - H. Kleinert]
[Gauge Fields in Condensed Matter Vol 2 - H. Kleinert]
Introduction To Modern Solid State Physics - Y. Galperin.pdf
introduction to plasma physics graduate level course - Fitzpatrick.pdf
Introduction to Solid State Physics 7th edition- Kittel, Charles.djvu
Many-Particle Physics 2d ed - Mahan G D.djvu
Particle And Nuclear Physics - Niels Walet.pdf
Quantum statistical theory of superconductivity - Fujita S., Godoy S..pdf
Semiconductor Physics And Devices 3rd ed. - J. Neamen.pdf
Semiconductors for Micro and Nanotechnology An Introduction for Engineers -Korvink J. G., Greiner A..pdf
Solid State Physics - Ashcroft, Neil W, Mermin, David N.djvu
Solid state physics problems and solutions - Mihaly L., Martin M.C..djvu
The Fourth State Of Matter An Introduction To Plasma Science - eliezer.pdf
The Structure Of Matter - Mulders.pdf
Theory of Dislocations 2nd ed., - J. Hirth, J. Lothe.djvu
              19 File(s)    173,944,562 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\State of Matter\Gauge Fields in Condensed Matter Vol 1 - H. Kleinert

[.]     [..]    1.pdf   2.pdf  
               2 File(s)     20,957,633 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\State of Matter\Gauge Fields in Condensed Matter Vol 2 - H. Kleinert

[.]     [..]    3.pdf   4.pdf  
               2 File(s)     17,858,996 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Statistical physics

[.]
[..]
A Modern Course in Statistical Physics - Reichl.djvu
An Introduction to Stochastic Processes in Physics - D. Lemons.pdf
Quantum Field Theoretical Methods in Statistical Physics - Abrikosov, A.A.djvu
Scaling and Renormalization in Statistical Physics - J. Cardy.djvu
Statistical physics - Isihara A..djvu
Statistical Physics - Statics, Dynamics and Renormalization - L. Kadanoff.djv
Statistical Physics And Spatial Statistics - Mecke K , Stoyan D.pdf
Statistical physics of spin glasses and information processing an introduction - Nishimori H..pdf
Statistical Physics part 1 3rd ed. - L. Landau, E. Lifshitz.djvu
Statistical physics part 2 2nd ed. - L. Landau, E. Lifshitz.djvu
Stochastic Processes in Physics, Chemistry, and Biology.pdf
              11 File(s)     74,839,843 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Thermodynamics

[.]
[..]
DOE FUNDAMENTALS HANDBOOK - THERMODYNAMICS, HEAT TRANSFER, AND FLUID FLOW - Volume 1 of 3.pdf
DOE FUNDAMENTALS HANDBOOK - THERMODYNAMICS, HEAT TRANSFER, AND FLUID FLOW - Volume 2 of 3.pdf
DOE FUNDAMENTALS HANDBOOK - THERMODYNAMICS, HEAT TRANSFER, AND FLUID FLOW - Volume 3 of 3.pdf
Dynamical Theory Of Brownian Motion - E. Nelson.djvu
Entropy and its Physical Meaning - J. S. Dugdale.pdf
Fundamentals of Statistical And Thermal Physics - F. Reif.djvu
Introduction to the Thermodynamics of Solids - Ericksen JL..djvu
Introduction to Thermodynamics with Applications.pdf
Schaum's Outline of Heat Transfer - D. Pitts, L. Sissom.djv
Thermal and Statistical Physics - H. Gould, J. Tobochnik.pdf
Thermal physics - Kittel.pdf
Thermodynamics - E. Fermi.djvu
Thermodynamics An Engineering Approach 5th Edition - Gengel, Boles.pdf
Thermodynamics an introductory treatise - Bryan G.H..djvu
Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics 2ed - H. Callen.djvu
Thermodynamics and Introductory Statistical Mechanics - Linder B..pdf
Thermodynamics and Statistical Mechanics - W. Greiner, L. Niese, H. Stocker.djvu
Thermodynamics of Systems Containing Flexible-Chain Polymers - V.J. Klenin.pdf
Thermodynamics- An Advanced Treatment for Chemists and Physicists - E. Guggenheim.djvu
              19 File(s)    138,547,567 bytes

 Directory of H:\EBook\Physics Complete\Wave Motion

[.]
[..]
A mathematical approach to the common types of wave motion 2.Ed - C. A. Coulson.djvu
Acoustics - L. Beranek.pdf
               2 File(s)     43,978,308 bytes

     Total Files Listed:
             476 File(s)  4,690,963,910 bytes
             140 Dir(s)  455,243,988,992 bytes free


برای خرید کلیک کنید